Agenda

 

Een overzicht van activiteiten die te maken hebben met het land, de taal of de cultuur.


Lees verder...

De statistieken

Vandaag 145
Deze week 2994
Deze maand 11126
Sinds 10-2008 2047225

Volkslied van Friesland 

 

 

 

 

 

 

De âlde Friezen De oude Friezen
   
Frysk bloed tsjoch op! Wol no ris brûze en siede,
en bûnzje troch ús ieren om!
Flean op!
Wy sjonge it bêste lân fan d'ierde,
it Fryske lân fol eare en rom.
Fries bloed kom in beweging
Bruis, kook, en bons door onze aderen!
Kom op!
Wij bezingen het beste land van de aarde,
Het Friese land vol eer en roem
   
Klink dan en daverje fier yn it rûn,
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!
Klink dan en daver ver in het rond
Jouw oude eer, o Friese grond!
   
Hoe ek fan oermacht, need en see betrutsen,
oerâlde, leave Fryske grûn,
Nea waard dy fêste, taaie bân ferbrutsen,
dy't Friezen oan har lân ferbûn.
Hoe ook door overmacht, nood en zee bedreigd,
Oeroude lieve Friese grond,
Nooit werd die vaste, taaie band verbroken,
Die de Friezen aan hun land verbond.
   
Klink dan en daverje fier yn it rûn,
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!
Klink dan en daver ver in het rond
Jouw oude eer, o Friese grond!
   
Fan bûgjen frjemd,
bleau by 't âld folk yn eare,
syn namme en taal, syn frije sin;
Syn wurd wie wet;
rjocht, sljocht en trou syn leare,
en twang, fan wa ek, stie it tsjin.
Buigzaamheid is ons vreemd,
zo hield het oude volk in ere
Zijn naam en taal, zijn vrijheidszin;
Zijn woord was wet,
rechtdoorzee en trouw zijn leer,
En dwang, van wie dan ook, stond het tegen.
   
Klink dan en daverje fier yn it rûn,
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!
Klink dan en daver ver in het rond
Jouw oude eer, o Friese grond!
   
Trochloftich folk fan dizze âlde namme,
wês jimmer op dy âlders grut!
Bliuw ivich fan dy grize, hege stamme,
in grien, in krêftich bloeiend leat!
Doorluchtig volk van deze oude naam,
Wees altijd trots op die ouderdom!
Blijf eeuwig van die grijze, hoge stam,
Een groene, een krachtige bloeiende loot!
   
Klink dan en daverje fier yn it rûn,
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!
Klink dan en daver ver in het rond
Jouw oude eer, o Friese grond!

 

 

 

 
Citaat van de dag

"Ik denk, dus ik ben.
Ik tink dus ik bin. "
- René Descartes -
(1596-1650)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?- Cursussen Fries CD-ROM & DVD
- Woordenboeken Fries
- Leerboeken & Taalgidsen
- Leerboek Fries met Audio CD