Agenda

 

Een overzicht van activiteiten die te maken hebben met het land, de taal of de cultuur.


Lees verder...

De statistieken

Vandaag 146
Deze week 1301
Deze maand 9931
Sinds 10-2008 2911666

Volkslied van Friesland 

 

 

 

 

 

 

De ālde Friezen De oude Friezen
   
Frysk bloed tsjoch op! Wol no ris brūze en siede,
en būnzje troch śs ieren om!
Flean op!
Wy sjonge it bźste lān fan d'ierde,
it Fryske lān fol eare en rom.
Fries bloed kom in beweging
Bruis, kook, en bons door onze aderen!
Kom op!
Wij bezingen het beste land van de aarde,
Het Friese land vol eer en roem
   
Klink dan en daverje fier yn it rūn,
Dyn ālde eare, o Fryske grūn!
Klink dan en daver ver in het rond
Jouw oude eer, o Friese grond!
   
Hoe ek fan oermacht, need en see betrutsen,
oerālde, leave Fryske grūn,
Nea waard dy fźste, taaie bān ferbrutsen,
dy't Friezen oan har lān ferbūn.
Hoe ook door overmacht, nood en zee bedreigd,
Oeroude lieve Friese grond,
Nooit werd die vaste, taaie band verbroken,
Die de Friezen aan hun land verbond.
   
Klink dan en daverje fier yn it rūn,
Dyn ālde eare, o Fryske grūn!
Klink dan en daver ver in het rond
Jouw oude eer, o Friese grond!
   
Fan būgjen frjemd,
bleau by 't āld folk yn eare,
syn namme en taal, syn frije sin;
Syn wurd wie wet;
rjocht, sljocht en trou syn leare,
en twang, fan wa ek, stie it tsjin.
Buigzaamheid is ons vreemd,
zo hield het oude volk in ere
Zijn naam en taal, zijn vrijheidszin;
Zijn woord was wet,
rechtdoorzee en trouw zijn leer,
En dwang, van wie dan ook, stond het tegen.
   
Klink dan en daverje fier yn it rūn,
Dyn ālde eare, o Fryske grūn!
Klink dan en daver ver in het rond
Jouw oude eer, o Friese grond!
   
Trochloftich folk fan dizze ālde namme,
wźs jimmer op dy ālders grut!
Bliuw ivich fan dy grize, hege stamme,
in grien, in krźftich bloeiend leat!
Doorluchtig volk van deze oude naam,
Wees altijd trots op die ouderdom!
Blijf eeuwig van die grijze, hoge stam,
Een groene, een krachtige bloeiende loot!
   
Klink dan en daverje fier yn it rūn,
Dyn ālde eare, o Fryske grūn!
Klink dan en daver ver in het rond
Jouw oude eer, o Friese grond!

 

 

 

 
Citaat van de dag

"Al is FryslĆ¢n plat, it hat syn hichtepunten.
Al is Friesland plat, het heeft zijn hoogtepunten. "
- Fries spreekwoord -

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?