Agenda

 

Een overzicht van activiteiten die te maken hebben met het land, de taal of de cultuur.


Lees verder...

De statistieken

Vandaag 654
Deze week 654
Deze maand 5667
Sinds 10-2008 2385650

Antoniemenwoordenboek - Antonymenwurdboek
 

 

Een woordenboek van tegengestelde begrippen.

 

 

aanwezig - afwezig oanwzich fwzich
abstract - concreet abstrakt konkreet
actief - passief aktyf passyf
altijd - nooit altyd nea
begin einde begjin ein
behaard - kaal hierrich keal
beloning - straf beleanning straf
berg - dal berch delte
binnen - buiten binnen bten
blij - treurig bliid treurich
breed - smal breed smel
dag - nacht dei nacht
dichtbij - ver tichteby fier
dik dun grou tin
eb - vloed leech wetter heech wetter
eerste - laatste earste lste
engel - duivel ingel duvel
ergens - nergens earne nearne
gebrek - overvloed brekme - oerfloed
geluk - pech lok tsjinslach
geven - nemen jaan nimme
gewoon - bijzonder gewoan bysnder
gezond - ziek sn siik
gierig - vrijgevig deun goederjousk
goed - fout goed ferkeard
goed - kwaad goed kwea
goed - slecht goed min
groot - klein grut lyts
hard - zacht hurd sft
heel - kapot hiel stikken
hemel - hel himel hel
herinneren - vergeten te binnen bringe ferjitte
hoog - laag heech leech
huwelijk - scheiding houlik skieding
iemand - niemand ien gjinien
individu - samenleving yndividu maatskippij
ingang - uitgang yngong tgong
innerlijk - uiterlijk ynderlik uterlik
jong - oud jong ld
komen - gaan komme gean
kopen - verkopen keapje ferkeapje
lachen - huilen laitsje gle
lang - kort lang koart
letterlijk - figuurlijk letterlik figuerlik
leven - dood libben dea
licht - donker ljocht - tsjuster
liefde - haat leafde haat
links - rechts lofts rjochts
maken - breken meitsje brekke
mannelijk - vrouwelijk manlik froulik
meer - minder mear minder
modern - ouderwets nijmoadrich - lderwetsk
moedig - laf moedich - lef
moeilijk - makkelijk dreech maklik
mooi - lelijk moai nsjoch
nat - droog wiet droech
natuur - cultuur natoer kultuer
niet - wel net wol
onder - boven nder boppe
oorlog - vrede oarloch frede
oorzaak - gevolg oarsaak gefolch
open - dicht iepen ticht
opkomst - ondergang it opgean ndergong
oud - nieuw ld nij
overal - nergens oeral nearne
progressief - conservatief progressyf behldend
recht - krom rjocht krom
rijk - arm ryk earm
rijkdom - armoede rykdom -earmoed
samen - alleen tegearre - allinne
schoon - vies skjin fiis
schuldig - onschuldig skuldich nskuldich
slim - dom snoad dom
snel - langzaam hurd stadich
soms - vaak soms faak
spreken - zwijgen prate swije
stad - platteland std platteln
sterk - zwak sterk swak
stilstand - beweging stilstn - beweging
stilte - lawaai stilte leven
theorie - praktijk teory praktyk
tijdelijk - eeuwig tydlik ivich
toegestaan - verboden tastien - ferbean
veel - weinig in protte in bytsje
veilig - gevaarlijk feilich gefaarlik
verleden - toekomst ferline takomst
verstand - gevoel ferstn gefoel
vol - leeg fol leech
voor - tegen foar tsjin
voordeel - nadeel foardiel - neidiel
vraag - aanbod fraach - oanbod
vriend - vijand freon fijn
vroeg - laat betiid let
warm - koud waarm kld
water - vuur wetter fjoer
werknemer - werkgever wurknimmer wurkjouwer
winnen - verliezen winne ferlieze
winst - verlies winst ferlies
zoet - zuur swiet soer
zwaar - licht swier licht
zwart - wit swart wytCitaat van de dag

"Te zijn of niet te zijn? Dat is de vraag.
Te wêzen of net te wêzen, dat is de fraach "
- William Shakespeare -
(1564-1616)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?